LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Rife Distribuciones Online SL li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: Rife Distribuciones Online SL

NIF: B55740369

Domicili social: C/ Del Plom 30 Pol.Ind Riu Clar, 43006 Tarragona

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Rife Distribuciones Online SL o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta res-ponsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Rife Distribuciones Online SL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. 

(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Rife Distribuciones Online SL dels seus pro-veïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

(IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modifi-car manipular els seus missatges. Rife Distribuciones Online SL es reserva el dret de retirar tots aquells  comentaris  i  aportacions  que  vulnerin  el  respecte  a  la  dignitat  de  la  persona,  que  siguin  discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’or-dre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Rife Distribuciones Online SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Rife Distribuciones Online SL serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) .. .

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comuni-cació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Rife Distribuciones Online SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Rife Distribuciones Online SL. Podrà visualitzar els 

elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordina-dor o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Rife Distribuciones Online SL.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Rife Distribuciones Online SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qual-sevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els con-tinguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Rife Distribuciones Online SL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Rife Distribuciones Online SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Rife Distribuciones Online SL assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud,  veracitat,  validesa  i  constitucionalitat  de  qualsevol  material  o  informació  continguda  en  cap  d’aquests  hipervincles  o  altres  llocs  d’Internet.  Igualment,  la  inclusió  d’aquestes  connexions  externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’ EXCLUSIÓ

Rife Distribuciones Online SL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplei-xin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Rife Distribuciones Online SL  perseguirà  l’incompliment  de  les  presents  condicions,  així  com  qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Rife Distribuciones Online SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determin-ades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Rife Distribuciones Online SL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona.

La informació relativa a la resolució de litigis en línia en virtut de l'art. 14 Per. 1 de l'ODR (Reglament de resolució de litigis en línia):

La Comissió Europea ofereix als consumidors l'oportunitat de resoldre disputes a Internet de conformitat amb l'art. 14 Per. 1 de la ODR en una de les plataformes. La plataforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serveix com un lloc on els consumidors poden tractar d'arribar a acords fora de la cort dels conflictes derivats de les compres en línia i els contractes de serveis.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password